Nastavnik/ca
Radojica Kovačević
kovacevicradojica@gmail.com
Pet. 25.9. – grupa 23
Trener/ica:Rajko Kosović
Članovi tima
Željka Tomašević,OŠ,,Dušan Bojović”,Nikšić, Natalija Tijanić,OŠ,,Dušan Bojović”,Nikšić Violeta Čvorović,OŠ,,Dušan Bojović”,Nikšić Irena Šućur,OŠ,,Dušan Bojović”,Nikšić Radenka Vujović, OŠ,,Dušan Bojović”,Nikšić Radojica Kovačević ,OŠ,,Dušan Bojović”,Nikšić, Tanja Bogetić, OŠ,,Dušan Bojović”,Nikšić, Svetlana Bijelović, OŠ,,Dušan Bojović”,Nikšić, Ranko Zečević, OŠ,,Dušan Bojović”, Nikšić
ISCED nivo

ISCED 1 (OŠ 1-5 razred)

Razred

OŠ - 4

Broj učenika

40

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Priroda i društvo, [OŠ – Obavezni] Biologija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
1.1.5. Komunicira usmeno i pisano koristeći odgovarajući vokabular, 1.1.8. Tumači slike, znakove, mape, te jednostavne grafikone i tabele i druge vrste nekontinuiranog teksta
2. Kompetencija višejezičnosti
1.2.1. Koristi vokabular, osnovne gramatičke norme prvog stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
1.3.1. Koristi osnovne računske operacije sa prirodnim brojevima, matematičke postupke i mjere za rješavanje problema u svakodnevnim životnim situacijama, 1.3.4. Povezuje primjenu naučnih dostignuća i tehnoloških rješenja sa dobrobiti čovječanstva, prepoznavajući i mogućnost njihove zloupotrebe
4. Digitalna kompetencija
1.4.3. Koristi različite izvore informacija i podataka u digitalnom okruženju, 1.4.8. Koristi digitalne uređaje i i jednostavne aplikacije za komunikaciju, spremanje i obradu teksta, fotografije i videa
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
1.5.1. Primjenjuje pravila ponašanja i primjerene komunikacije prepoznavajući važnost uspostavljanja pravila i razloge njihovog uvođenja
6. Građanska kompetencija
1.6.5. Prepoznaje značaj prirodnih resursa i zaštite životne sredine u očuvanju kvaliteta života, 1.6.10. Iznosi svoje mišljenje i stavove o rješavanju problema, uz uvažavanje mišljenja drugih
7. Preduzetnička kompetencija
1.7.5. Prepozna uticaj svojih izbora i ponašanja na zajednicu i sredinu, 1.7.7. Sarađuje sa drugima kako bi se ideje pretočile u aktivnosti
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja