Portal Integracija ključnih kompetencija u obrazovni sistem Crne Gore (u daljem tekstu: Portal IKCES) definiše Politike privatnosti (u daljem tekstu: “Politika”) i propisuje na koji način da koristimo Vaše lične podatke i mjere koje su primarno definisane radi zaštite i bezbednosti istih.

Šta je politika privatnosti?

Politika privatnosti objašnjava kako se prikupljaju, čuvaju i koriste Vaši lični podaci kada posjetite naš web-sajt, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ((“Sl. list Crne Gore”, br. 79/08 od 23.12.2008, 70/09 od 21.10.2009, 44/12 od 09.08.2012), Opštom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti tj. General Data Protection Regulation (u daljem tekstu: GDPR), kao i sa drugim propisima. Budući da je naš primarni zadatak da zaštitimo Vaše podatke o ličnosti dok koristise naš web sajt, zaštita Vaše privatnosti prilikom obrade Vaših ličnih podataka predstavlja naš prioritet u svim poslovnim procesima. Ciljevi Politike privatnosti bazirani su na načelu zakonitosti, vodeći računa da se podaci korisnika obrađuju samo u skladu sa propisima, u predviđene i dozvoljene svrhe, na tačnosti ali i sigurnosti podataka uz mogućnost da se isti unište ili depersonalizuju nakon ostvarivanja njene svrhe. Politika zaštite privatnosti bavi se samo podacima koje obrađuje portal IKCES. Portal IKCES neće biti odgovoran za obradu ličnih podataka koje možete poslati trećim stranama, čak i ako su linkovi ka trećim stranama na Portalu IKCES.

Upravljač vašim ličnim podacima je Evropska komisija, a obrađivač vaših ličnih podataka je EPRD Biuro Politiki Gospodarczej i Rozvoju Regionalnego Sp. z. o.o. sa sjedištem u ulici Szkolna 36A, u Kielceu (poštanski broj: 25-604), tel: +48 41 345 32 71, imejl-adresa: iod@eprd.pl (u daljem tekstu „EPRD“).

Vaši lični podaci se prikupljaju i obrađuju u svrhu sprovođenja projektnih aktivnosti, uključujući organizaciju i podršku obuka u okviru Platforme, u skladu sa ugovorom između Evropske komisije i konzorcijuma EPRD-a – na osnovu vaše saglasnosti i radi poštovanja zakonskih obaveza vezanih za realizaciju projekta.

Na osnovu Propisa GDPR-a, član 6, paragraf 1, stav c, vaši lični podaci će se obrađivati u svrhu upotrebe slika / prenosa podataka drugim subjektima (npr. eksternom računovodstvu, eksternoj reviziji, subjektima koji pružaju usluge smještaja, itd.).

Na osnovu Propisa GDPR-a, član 6, paragraf 1, stav f, vaši lični podaci će se obrađivati po potrebi u svrhe koje proizilaze iz zakonski opravdanih interesa koje ostvaruju upravljač ili obrađivač (npr. monitoring informacionih sistema).

Vaši lični podaci mogu se prenijeti drugim subjektima (npr. eksternom računovodstvu, eksternoj reviziji, subjektima koji pružaju usluge smještaja, subjektima koji pružaju informacione usluge, uključujući hosting, itd.). Vaši lični podaci mogu se prenijeti trećoj zemlji samo uz saglasnost GDPR-a.

Vaši lični podaci će se čuvati tokom perioda od najviše 10 godina od trenutka njihovog sticanja ili poslednjeg ažuriranja koje ste izvršili na njima, što je opravdano opštim uslovima za sprovođenje projekta koje je definisala Evropska komisija. Nakon isteka gore navedenog perioda, vaši lični podaci biće trajno izbrisani iz informacionih sistema, a podaci u papirnom obliku biće uništeni. Podaci će takođe biti izbrisani nakon što poslovni razlozi prestanu da postoje i dok se odobrenje ne povuče.

Imate pravo da pristupite svojim podacima i da ih ispravite i / ili uklonite – ukoliko se to ne kosi sa drugim propisima – ili da ograničite njihovu obradu, kao i pravo da date prigovor, zahtijevate prekid obrade i prenosa podataka, pravo da povučete odobrenje u bilo kom trenutku i pravo da uložite žalbu nadzornom tijelu predsjednika Kancelarije za zaštitu ličnih podataka.

Vaši lični podaci su zaštićeni od neovlašćenog pristupa trećih lica. Kad se radi o računarskim datotekama, metodama kriptografske zaštite ili učitavanja i pristupa koriste se lozinke. Pristup dokumentaciji koja sadrži lične podatke je omogućen samo ovlašćenim licima u potrebnoj mjeri. Dokumenti u papirnom obliku se čuvaju na mjestima koja su fizički zaštićena od pristupa neovlašćenih trećih lica.

Ne postoji automatsko donošenje odluka na osnovu profilisanja vaših ličnih podataka.

Vaše lične podatke mogu obrađivati saradničke kompanije pod uslovom da se zaključi sporazum o obradi podataka između Evropske komisije ili EPRD-a i trećeg lica. U slučaju zaključivanja takvog sporazuma elektronskom poštom ćete biti obaviješteni o namjeri povjeravanja vaših ličnih podataka trećoj strani.

Prikupljamo Vaše lične podatke kada je to relevantno za Vaše potrebe kao korisnika portala (npr. kada je potrebno da unese potrebne dokumente na portal). Svakako, bićete jasno informisani o svrsi obrade Vaših podataka na svaki podneti zahtev, uz Vašu neophodnu izričitu saglasnost u pojedinim slučajevima. Za komunikaciju i eventualne zahtjeve možete koristi formu za kontakt: https://www.ikces.me/kontakt ili na svakoj stranici sajta kroz formu na dnu stranica.

Prikupljamo samo neophodne i osnovne podatke o korisnicima. Uobičajeni podaci koje Portal IKCES prikuplja od strane svojih kupaca jesu: ime, prezime, e-mail adresa, škola u kojoj korisnik/ca radi i fukncija u njoj.  Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, a Portal IKCES ih čuva na adekvatan i pouzdan način.

Kao korisnik/ca, Vi u svakom trenutku imate pravo da od nas da zatražite:

Da Vam omogućimo pristup Vašim ličnim podacima (da pitate za koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima, da saznate svrhu obrade podataka, period na koji zadržavamo Vaše podatke);
Da Vam damo kopiju ličnih podataka koje čuvamo (možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju pojedinih ili svih ličnih podataka koje imamo o Vama);
Da zahtevate ispravku pogrešno unetih podataka (u želji da su Vaši lični podaci tačni i ažurni, možete nas u svakom momentu zamoliti da određene podatke ispravimo ili uklonimo ukoliko ih smatrate netačnim ili zastarelim);
Da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ;
Da podnesete prigovor na način na koji upravljamo Vašim podacima;
Da zahtevate prebacivanje podataka drugom rukovaocu podataka.

Portal IKCES je posvećena zaštiti Vaših ličnih podataka i održava odgovarajuće tehničke i organizacione mere da bi se izbeglo nepravilno ili slučajno otkrivanje, korišćenje, pristup, gubitak, modifikaciju ili oštećenje Vaših ličnih podataka. Portal IKCES implementira osigurane sisteme podataka u skladu sa industrijskim standardima.

Ova Politika stupa na snagu dana 01.09.2020. godine.

Politika privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postavljati na web sajt-u www.ikces.me.