Nastavnik/ca
Tatijana Vukčević Janjušević
tanja.vukjanj@gmail.com
Uto. 29.06.2021
Trener/ica:Boris Ćurković
Članovi tima
Branka Đurović ; JU Ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić, Tatijana Vukčević Janjušević ; JU Ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić, Žana Nikolić ; JU Ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić, Ljiljana Knežević ; JU Ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić, Tamara Rudović ; JU Ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić, Sonja Delibašić ; JU Ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić, Jelena Đurković ; JU Ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić, Gordana Rovčanin ; JU Ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić, Nataša Gojković ; JU Ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić, Jelena Nenezić ; JU Ekonomsko-ugostiteljska škola, Nikšić,
ISCED nivo

ISCED 3 (Srednja škola 1-4)

Razred
Broj učenika

90

SŠ - 2, SŠ - 3

Predmet/i
[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [SŠ – Izborni] Preduzetništvo, [Sektori] Ekonomija i pravo, [Sektori] Turizam, trgovina, ugostiteljstvo
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.4. Razvija vještinu učešća u javnoj, masovnoj i međukulturnoj komunikaciji koristeći vizualni, zvučni/audio i digitalni materijal u disciplinama i kontekstima, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.10. Aktivno sluša i uvažava mišljenja, stavove i emocije drugih koristeći jezik na pozitivan i društveno odgovoran način
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja, 3.3.10.Izrađuje tehnički crtež i koristi alate, odgovarajuće materijale i tehnike za izradu maketa, modela i prototipa, 3.3.12. Piše i diskutuje esej kroz istraživački rad, koristeći naučne koncepte i provjerljive izvore informacija
4. Digitalna kompetencija
3.4.3. Procjenjuje kritički kredibilnost, pouzdanost i uticaj različitih izvora informacija i podataka prilagođavajući strategiju pretraživanja radi pronalaženja najprikladnijih podataka, informacija i sadržaja u digitalnom okruženju, 3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.7. Upravlja digitalnim podacima, informacijama, sadržajima i digitalnim identitetom, 3.4.10. Usvaja sistem vrijednosti etičkog, bezbjednog i odgovornog pristupa u digitalnom okruženju
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
3.5.14. Koristi tehnike pregovaranja u komunikaciji za postizanje ciljeva izgrađujući pozitivnu međuzavisnost i interakciju s drugima, 3.5.17. Usvaja sistem vrijednosti pozitivnog odnosa prema učenju i primjeni vlastitih životnih iskustava i iskustava drugih
6. Građanska kompetencija
3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih
7. Preduzetnička kompetencija
3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.2. Izrađuje plan za realizaciju projekta na osnovu procjene snaga i slabosti, rezultata istraživanja i analize resursa i rizika, učestvujući samostalno ili timski u fazama realizacije projekta, 3.7.7. Definiše strategiju komunikacije kako bi mobilisao ljude kada je u pitanju sopstvena ili aktivnost tima i pregovara o podršci za ideje za stvaranje vrijednosti, 3.7.10. Djeluje po pitanju novih ideja i prilika proaktivno, motivisano i odlučno, održavajući trud i zainteresovanost, uprkos preprekama
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
3.8.5. Stvara i učestvuje u manifestacijama razmjene kulturnih i drugih stvaralačkih iskustava u školi, zajednici i širim društvenim okvirima