Nastavnik/ca
Violeta Đukanović
violeta.djukanovic@eko-pg.edu.me
Čet. 14.01.2021
Trener/ica:Maja Jukić
Članovi tima
• Lidija Lalević, dipl.matematičar, JUSEŠ “Mirko Vešović”, Podgorica • Olga Koprivica, dipl.matematičar, JUSEŠ “Mirko Vešović”, Podgorica • Tamara Lakušič, dipl.matematičar, JUSEŠ “Mirko Vešović”, Podgorica • Aleksandra Zotović, dipl.matematičar, JUSEŠ “Mirko Vešović”, Podgorica • Radmila Minić-Vukčević, dipl.matematičar, JUSEŠ “Mirko Vešović”, Podgorica • Milica Vojinović, dipl.ekonomista, JUSEŠ “Mirko Vešović”, Podgorica • Aleksandra Vojinović, dipl.ekonomista, JUSEŠ “Mirko Vešović”, Podgorica • Biljana Lukić, dipl.ekonomista, JUSEŠ “Mirko Vešović”, Podgorica • Klaudija Vujošević, dipl.ekonomista, JUSEŠ “Mirko Vešović”, Podgorica • Božana Vujadinović, dipl.ekonomista, JUSEŠ “Mirko Vešović”, Podgorica • Violeta Đukanović, dipl.ekonomista, JUSEŠ “Mirko Vešović”, Podgorica
ISCED nivo

ISCED 3 (Srednja škola 1-4)

Razred
Broj učenika

16

SŠ - 4

Predmet/i
[SŠ – Obavezni] Matematika, [Sektori] Ekonomija i pravo
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.3. Primjenjuje funkcionalnu pismenost u svakodnevnim životnim situacijama, učenju i radu, 3.1.4. Razvija vještinu učešća u javnoj, masovnoj i međukulturnoj komunikaciji koristeći vizualni, zvučni/audio i digitalni materijal u disciplinama i kontekstima, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame, 3.1.9. Inicira i učestvuje u dijalogu argumentovano, kritički, i konstruktivno
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
3.3.5. Tumači veze između pojava u prirodi ili društvu korišćenjem jednostavnih tehnika matematičkog modeliranja, 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja
4. Digitalna kompetencija
3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.8. Procjenjuje efekte samostalnog učenja, učenja sa drugima i podrške u učenju, 3.5.10. Dijeli znanje, iskustva i ideje i motiviše druge na akciju, 3.5.19. Formira kriterijume za odlučivanje i razvija sopstveni integritet
6. Građanska kompetencija
3.6.10. Kritički razmišlja i konstruktivno rješava probleme, dajući svoje i prihvatajući argumente drugih
7. Preduzetnička kompetencija
3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.8. Rješava konflikte i suočava se s konkurencijom na pozitivan način
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja