Nastavnik/ca
Nataša Šarović
natasa.sarovic993@gmail.com
Pet. 25.9. – grupa 20
Trener/ica:Srđan Verbić
Članovi tima
Ana Perunović, Vesna Marojević, Nataša Šarović, Snežana Janković, Nada Orbović, Momčilo Kosović, Nada Kosić, Branka Marković, Ljiljana Đurović, Radmila Ćeha; OŠ “Luka Simonović”, Nikšić
ISCED nivo

ISCED 2 (OŠ 6-9 razred)

Razred

OŠ - 8

Broj učenika

25

Predmet/i
[OŠ – Obavezni] Matematika, [OŠ – Obavezni] Geografija, [OŠ – Obavezni] Hemija, [OŠ – Obavezni] Fizika, [OŠ – Obavezni] Informatika sa tehnikom
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 7. Preduzetnička kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
2.1.7. Pronalazi, procjenjuje, obrađuje i prezentira razlilčite vrste podataka i informacija koristeći različite vrste izvora podataka i informacija, 2.1.8. Koristi informacije i podatke da argumentuje svoje tvrdnje upotrebljavajući digitalne tehnologije za obradu teksta, prezentaciju, te pretraživanje i obradu podataka i informacija
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
2.3.1. Koristi matematičke operacije s realnim brojevima, osnovne matematičke pojmove i koncepte predstavljajući objekte, ideje i postupke riječima, crtežima, dijagramima, grafovima, brojevima i simbolima, 2.3.6. Primjenjuje proporcionalnost, razmjeru i procentni račun u svakodnevnim životnim situacijama, 2.3.8. Provjerava jednostavne matematičke tvrdnje i zaključke vrednovanjem logičkih iskaza na kojima se oni zasnivaju
4. Digitalna kompetencija
2.4.2. Odabire digitalne uređaje, alate i softvere primjenjujući opšte principe, mehanizme i logiku njihovih funkcija
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
2.5.4. Prepoznaje značaj kompetencija za napredak u učenju i lični rast
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
2.7.1. Razumije (objasni) koncept poreza (kako porezi finansiraju aktivnosti države i njeno učešće u obezbjeđivanju javnih dobara i usluga), koncept analize troškova i koristi, te koncept kredita i zaduženja, te razlikuje različite oblike aktivnosti koje stvaraju vrijednosti (biznis, javno preduzeće, neprofitna organizacija, itd.), 2.7.2. Sastavlja budžet za aktivnosti koje stvaraju vrijednost, 2.7.5. Planira potrošnju procjenjujući prednosti i nedostatke osnovnih finansijskih usluga, 2.7.8. Suočava se sa izazovima i problemima aktivno, hrabro i istrajno, prepoznavajući prilike i prihvaćajući rizik
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa