Nastavnik/ca
Alisa Nikčević
alisa.nikcevic@eko-pg.edu.me
Čet. 14.01.2021
Trener/ica:Maja Jukić
Članovi tima
Lidija Vujović, Srednja ekonomska škola ,, Mirko Vešović”, Podgorica Amela Đečević, Srednja ekonomska škola ,, Mirko Vešović”, Podgorica Alisa Nikčević, Srednja ekonomska škola ,, Mirko Vešović”, Podgorica
ISCED nivo

ISCED 3 (Srednja škola 1-4)

Razred
Broj učenika

60

SŠ - 2

Predmet/i
[SŠ – Obavezni] Drugi strani jezik, [SŠ – Obavezni] Biologija, [Sektori] Ekonomija i pravo
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 2. Kompetencija višejezičnosti, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 6. Građanska kompetencija, 8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
3.1.1. Primjenjuje bogat vokabular, uključujući stručne termine, saglasno situacijama, 3.1.4. Razvija vještinu učešća u javnoj, masovnoj i međukulturnoj komunikaciji koristeći vizualni, zvučni/audio i digitalni materijal u disciplinama i kontekstima, 3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora
2. Kompetencija višejezičnosti
3.2.1. Primjenjuje vokabular i funkcionalnu gramatiku glavnih vrsta verbalne interakcije i registara stranog jezika (po pravilu engleskog), na nivou B1/B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.5. Sluša, čita, govori i piše drugi strani jezik najmanje na nivou A1 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, 3.2.6. Pronalazi i koristi različite komunikacijske situacije i izvore za učenje različitih jezika (npr. stručna i druga literatura, filmovi, muzika, komunikacija preko socijalnih mreža, digitalna uputstva i tutorijali, on-line kursevi, mogućnosti razmjene, studijskih i drugih putovanja, kursevi i škole jezika i sl.), 3.2.7. Ponašanjem i djelovanjem demonstrira uvažavanje kulturnih različitosti, interesovanje i radoznalosti o različitim jezicima i interkulturnoj komunikaciji
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
4. Digitalna kompetencija
3.4.6. Kreira, uređuje i dijeli digitalni sadržaj u različitim formatima, vrši instrukcije algoritma i piše odgovarajući program, 3.4.9. Afirmiše korištenje digitalno-komunikacionih tehnologija i inovacija na promišljen, kritična i odgovaran način
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
3.5.2. Primjenjuje zdrave životne stilove, razvija um i tijelo i odgovorno se odnosi prema budućnosti, 3.5.3. Upravlja samostalno i proaktivno procesima učenja koristeći efikasno različite strategije učenja, 3.5.7. Kritički preispituje odluke uzimajući u obzir različite dokaze, 3.5.15. Promoviše pozitivan sistem vrijednosti o ličnoj, društvenoj i fizičkoj dobrobiti i saradnji
6. Građanska kompetencija
3.6.5. Prosuđuje o značaju odgovornog odnosa prema ekološkim i demografskim problemima suvremenog društva promovišući principe održivog razvoja, 3.6.16. Zastupa vrijednosti očuvanje životne sredine i održivog načina života
7. Preduzetnička kompetencija
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja
3.8.6. Afirmiše različita kulturna iskustva, načine kulturnog izražavanja i umjetničke slobode, te poštovanje intelektualnog i kulturnog vlasništva
NASTAVNI MATERIJAL
Fotografije
Videa
DOKAZI
Fotogalerija
Videa