Nastavnik/ca
Ljiljana Dubak
lj.dubak5@gmail.com
Sub. 28.11.
Trener/ica:Rajko Kosović
Članovi tima
Vukadin Babović,JUSSŠ”Vukadin Vukadinović”,Berane Ljiljana Dubak,JUSSŠ”Vukadin Vukadinović”,Berane Evgenija Simonović,JUSSŠ”Vukadin Vukadinović”,Berane Radojica Pešić,JUSSŠ”Vukadin Vukadinović”,Berane Aleksandar Delević,JUSSŠ”Vukadin Vukadinović”Berane
ISCED nivo

ISCED 3 (Srednja škola 1-4)

Razred
Broj učenika

20

SŠ - 1

Predmet/i
[SŠ – Obavezni] Matematika, [SŠ – Obavezni] Informatika, [Sektori] Saobraćaj i komunikacije
Ključne kompetencije
1. Kompetencija pismenosti, 3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci tehnologiji i inženjerstvu, 4. Digitalna kompetencija, 5. Lična društvena i kompetencija učenja kako učiti, 7. Preduzetnička kompetencija
Ishodi učenja
1. Kompetencija pismenosti
3.1.6. Prikuplja, zapisuje/čuva, organizuje i evaluira informacije i podatke provjeravajući pouzdanost izvora, 3.1.7. Prezentuje, interpretira i upoređuje informacije i podatke iz više izvora koristeći grafikone i dijagrame
2. Kompetencija višejezičnosti
3. Matematička kompetencija i kompetencija u nauci, tehnologiji i inženjerstvu
3.3.1. Koristi metodologiju prikupljanja, obrade i analize podataka (posmatra, mjeri, eksperimentom bilježi, analizira i verifikuje rezultate, predstavlja podatke koristeći deskriptivnu statistiku, tabele i grafikone), 3.3.8. Kritički koristi sve elemente naučnog metoda za istraživanje nepoznatih pojava i samostalno učenje, izvodeći pouzdane i na dokazima zasnovane zaključke istraživanja
4. Digitalna kompetencija
3.4.1. Primjenjuje digitalne tehnologije za komunikaciju, kreiranje znanja i inoviranje procesa i proizvoda uzimajući u obzir mogućnosti, ograničenja, efekte i rizike korišćenja digitalnih alata i tehnologija, 3.4.2. Koristi različite digitalne uređaje, softvere i mreže povezujući ih u logičke cjeline za obavljanje svakodnevnih poslova, te posebno za stvaranje znanja i za inoviranje procesa i proizvoda
5. Lična, društvena i kompetencija učenja kako učiti
3.5.5. Preuzima odgovornost za svoje odluke, učenje, postignute rezultate te lični i profesionalni razvoj
6. Građanska kompetencija
7. Preduzetnička kompetencija
3.7.1. Pretvara ideje iz realnog života u akciju, u različitim kontekstima, kreativno i inovativno, uz predviđanja posljedica, rezultata i rokova preduzetih aktivnosti, 3.7.5. Formira tim ljudi koji mogu raditi zajedno uspostavljajući nove relacije kako bi dobio emocionalnu podršku za pretvaranje ideje u djelo
8. Kompetencija kulturološke svijesti i izražavanja